Informació legal

 

WEB: Política de PRIVACITAT


 En compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (d'ara endavant, “RGPD”), així com en qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, l'informem del següent: 

1.- Responsable i finalitats del tractament de les teves dades personals. 
Les teves dades personals seran tractats per DUET SPA SPORT, S.L. i DUET TIANA, S.A. (d'ara endavant, la “Societat”), les dades identificatives de la qual podràs trobar en la secció Nota Legal de la nostra web, amb les següents finalitats: 

a. Garantir una correcta gestió de la nostra relació comercial amb tu (atenent les teves consultes i sol·licituds relatives als productes i serveis que oferim); 

b. Assegurar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació contractual entre totes dues parts; 

c. Utilitzar les teves dades personals per a millorar els productes i serveis que oferim, i per a facilitar-te l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics que puguin ser del teu interès; 

d. Gravar i utilitzar les imatges en les quals apareguis gravat o fotografiat, individualment o en grup, en ocasió de les jornades, trobades i altres activitats que es realitzin, així com per al seu muntatge i edició amb la finalitat de ser publicades i exposades a través dels canals de comunicació interna i externa. 

e. Poder gestionar l'accés a les nostres instal·lacions, així com la reserva de sales i altres serveis, a través de la informació obtinguda a partir del registre de la teva empremta dactilar. 

f. Gestionar els diferents processos de selecció oberts i/o futurs per les societats que componen el Grup DUET. 

2.- Legitimació del tractament de les teves dades personals. 
En el cas de ser clients, la base legal per a les finalitats (a) i (b) és l'execució d'un contracte consistent a garantir-te una correcta gestió de la nostra relació comercial i contractual amb tu. Per a clients i potencials clients, la base legal per a les finalitats (c) i (d) i (e) estan basades en el consentiment que et sol·licitarem al costat de cada formulari on recaptem les teves dades. 

D'igual forma, en el cas de la informació de candidats recaptada per a la gestió dels diferents processos de selecció del Grup (finalitat (f)), la base legal legitimadora està basada en el consentiment obtingut en els formularis aplicables.

3.- Termini de conservació de les teves dades personals. 
En cas de ser client, les teves dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d'aquests, una vegada finalitzats els terminis legals establerts per la legislació aplicable. 

4.- Destinataris de les teves dades personals. 
T'informem que les teves dades personals no seran cedits a cap tercer, excepte a aquells tercers la intervenció dels quals resulti necessària per a la correcta gestió de la nostra relació comercial. Particularment, t'informem que les teves dades podran ser cedits, en cas de requerir-ho, a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els quals una norma legal així ho estableixi. 

5.- Drets que pots exercir sobre el tractament de les teves dades personals. 
T'informem que tens dret a obtenir confirmació sobre si en la Societat estem tractant dades personals que et concerneixin, o no. 

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. 

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. La Societat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 

T'informem que podràs exercir els teus drets, a través de l'adreça de correu electrònic rgpd@duetsports.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a la societat en la direcció especificada en les dades identificatives incloses en la Nota Legal de la nostra web.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de DUET TIANA, S.A., a la xarxa social

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) . DUET TIANA, S.A., a endavant,EL RESPONSABLE desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial DEL  RESPONSABLE, en la mateixa . L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .
 
2 . Dades de menors d'edat o incapaços
 L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys , de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa . Per la seva banda, si l'usuari és incapaç , DEL RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE. DEL RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .
 
3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer
 L'usuari queda informat que DEL RESPONSABLE, amb domicili social a Bruc, 49 - 2º 2ª BARCELONA 08009 (BARCELONA), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .
 
 
4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment
 Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a EL RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat DEL RESPONSABLE, amb la finalitat d'oferir informació DEL RESPONSABLE, per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb EL RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .
Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per EL RESPONSABLE, per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política.
 L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial DEL RESPONSABLE RESPONSABLE, en aquesta xarxa social , de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d' utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.
 A través d'aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma.
 L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.
 EL RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma .
 
5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals EL RESPONSABLE. tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades
 S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE , a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.
 EL RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.
 
6 . Altres tercers prestadors de serveis
 EL RESPONSABLE, adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços EL RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .
 
7 . Qualitat de les dades
 EL RESPONSABLE, adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa.
 
8 . Drets que assisteixen a l'Interessat:

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


9 . Altra informació d'interès
 EL RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .
 
L'usuari pot contactar amb EL RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :
 
DUET TIANA, S.A.
Bruc, 49 - 2º 2ª BARCELONA 08009 (BARCELONA)
rgpd@duetsports.com
 
Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.

 

 

Política de devolucions i Dret de desistiment

 

Si un cop rebuda pel client la confirmació que és client del nostre centre mitjançant l'enviament per part de l'empresa gestora d'un justificant de recepció per correu electrònic a l'adreça que l'usuari hagi indicat, el client vol desistir de la contractació sense necessitat de justificació, té dret a fer-ho dins el termini de fins als catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la confirmació esmentada i que determina la data de celebració del contracte. Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, qualsevol dels clubs de Grup Duet no acceptarà cancel·lacions per desistiment de serveis.

 

 

Si el Client desitja desistir del contracte de prestació de serveis que ha començat a prestar-li durant el termini dels 14 dies de desistiment, és a dir, si el client accedeix a les instal·lacions de qualsevol Club membre de Grup Duet fent ús de la seva condició com a client abonat o beneficiant-se de algun altre servei relacionat amb aquesta condició, haurà el client d'abonar a Grup Duet la part proporcional del servei efectivament prestat. No així qualsevol quantitat que hagi abonat, ja sigui en concepte de preu, un cop descomptat l'import proporcional a la part del servei prestat, com a concepte diferent del de preu, haurà de ser retornada per part de l'empresa gestora al client. El client que vulgui exercitar el seu dret a desistir del contracte d'acord amb el que s'acaba d'esmentar, ens ho ha de notificar a través d'una declaració inequívoca. Ho pot fer enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol «Desistiment del contracte d'alta en línia com a client Duet» a Atenció al Client del Grup Duet per correu electrònic a rgpd@duetsports.com o per correu ordinari a la següent adreça: c / Bruc, 49, 2-2, 08009 Barcelona, ??indicant les dades identificatives del contracte i dels contractants.

 

 

Per canviar de modalitat i / o a un altre Club Duet quan ja és client Duet, cal dirigir-se al efecte en la recepció dels Clubs Duet. El desistiment a la contractació de client Duet respectant el que estableix aquestes condicions no comporta cap penalització a càrrec del client, si bé aquest ha d'assumir el cost de les despeses en què hagi incorregut pel seu compte.

 

 

GrupDuet
Alta
on-line
Tornar a inici